User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Giảm Bớt Mua Sắm. MS Phan Trần Dũng Giảm Bớt Mua Sắm. MS Phan Trần Dũng


This post has been viewed 4268 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Giảm Bớt Mua Sắm. MS Phan Trần Dũng

Posted on Wed, Dec 12, 2012

Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu. II Co-rinh-to 8:9

Click here to listen----> Nghe,

Click here to view----> Video

 

   Discussion: Giảm Bớt Mua Sắm. MS Phan Trần Dũng

No messages have been posted.

You must first create an account to post.