User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

“Giô-Sép Làng Bê-Lem” “Giô-Sép Làng Bê-Lem”

This post has been viewed 3179 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Giô-Sép Làng Bê-Lem”

Posted on Mon, Dec 15, 2014

Ê-phê-sô 6:10. “Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài.”

Xin Quý Vị bấm vào Link sau đây để nghe sứ điêp Lời Chúa:---> Nghe Sứ Điệp “Giô-Sép Làng Bê-Lem”, Video ------>  “Giô-Sép Làng Bê-Lem”

   Discussion: “Giô-Sép Làng Bê-Lem”

No messages have been posted.

You must first create an account to post.