User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

“Hạ Mình Để Phục Vụ”.   Mục Sư  Nguyễn Sanh Ngọc “Hạ Mình Để Phục Vụ”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc


This post has been viewed 3786 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Hạ Mình Để Phục Vụ”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

Posted on Mon, Mar 25, 2013

To view, please click here -----> Video ( Partial )

Please click here to listen------> Audio

Please click here to listen ----> Nghe “Hạ Mình Để Phục Vụ”. ( Full )

Phi-lip 2

5 Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, 6 Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; 7 chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; 8 Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. 9 Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, 10 hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, 11 và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.

   Discussion: “Hạ Mình Để Phục Vụ”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

No messages have been posted.

You must first create an account to post.