User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

 “Hãy Cầu Nguyện Như Chúa Dạy”. Mục Sư Lê Minh Sơn “Hãy Cầu Nguyện Như Chúa Dạy”. Mục Sư Lê Minh Sơn

This post has been viewed 2696 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Hãy Cầu Nguyện Như Chúa Dạy”. Mục Sư Lê Minh Sơn

Posted on Tue, Apr 1, 2014

Câu gốc: I Giăng 5:14 "Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta".

 Xin Quý Vị bấm vào link sau đây để nghe bài giảng -----> Nghe 

**************************************************************************************

 Ma-thi-ơ 6:9-13

6 Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi. 7 Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. 8 Vậy, các ngươi đừng như họ; vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. 9 Vậy các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh; 10 Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời! 11 Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày; 12 Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi; 13 Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác! [Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.]

   Discussion: “Hãy Cầu Nguyện Như Chúa Dạy”. Mục Sư Lê Minh Sơn

No messages have been posted.

You must first create an account to post.