User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

“Hãy Hết Lòng Tin Cậy" “Hãy Hết Lòng Tin Cậy"

This post has been viewed 3015 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Hãy Hết Lòng Tin Cậy"

Posted on Mon, Jul 14, 2014

Châm Ngôn 3:5 Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con.”

“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con.”

Xin bấm vào Link----->Video Clip Bài Giảng

 Xin Qúy vị bấm vào Link Chữ nghe sau đây để nghe trọn bài giảng của Mục Sư Bùi Tất Nhuận------>Nghe 

 

   Discussion: “Hãy Hết Lòng Tin Cậy"

No messages have been posted.

You must first create an account to post.