User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

 “Hãy Đến Suối Nước” “Hãy Đến Suối Nước”

This post has been viewed 3561 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Hãy Đến Suối Nước”

Posted on Mon, Jul 21, 2014

“Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.” Câu gốc: Thi-thiên 1:3

Xin quý vị bấm vào Link sau đây ------> “Hãy Đến Suối Nước" Clip bài giảng 

 

Xin quý vị bấm vào Link sau đây nghe trọn bài giảng------> Nghe

   Discussion: “Hãy Đến Suối Nước”

No messages have been posted.

You must first create an account to post.