User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

"Hy Vọng Không Lay Chuyển".  Mục Sư Hồ Cơ-Nghiệp "Hy Vọng Không Lay Chuyển". Mục Sư Hồ Cơ-Nghiệp

This post has been viewed 4187 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

"Hy Vọng Không Lay Chuyển". Mục Sư Hồ Cơ-Nghiệp

Posted on Sun, Jun 9, 2013

"Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va đến đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là vầng đá của mọi thời đại!" . Ê-sai 26:4

Xin bấm vào đây xem ------> Video, Bấm vào đây nghe trọn Sứ Điệp-----> Nghe

   Discussion: "Hy Vọng Không Lay Chuyển". Mục Sư Hồ Cơ-Nghiệp
Van Tran · 11 years ago

1 Sau khi Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê, con trai của Nun, tôi tớ của Môi-se, mà rằng: 2 Môi-se, tôi tớ ta, đã chết; bây giờ ngươi và cả dân sự này hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh, đặng vào xứ mà ta ban cho dân Y-sơ-ra-ên. 3 Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến, thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se. 4 Địa phận các ngươi sẽ lan ra từ đồng vắng và Li-ban này cho đến sông cái, là sông Ơ-phơ-rát, tràn cả xứ dân Hê-tít cho đến biển cả về hướng mặt trời lặn. 5 Trót đời ngươi sống, thì chẳng sẽ ai được chống cự trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se; ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. 6 Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ dẫn dân này đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó. 7 Chỉ hãy vững lòng bền chí, và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se, tôi tớ ta, đã truyền cho ngươi; chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thạnh vượng. 8 Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước. 9 Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi

You must first create an account to post.