User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Hy Vọng Từ Đại Xà Nơi Sa Mạc. MS Hồ Cơ Nghiệp Hy Vọng Từ Đại Xà Nơi Sa Mạc. MS Hồ Cơ Nghiệp


This post has been viewed 4962 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Hy Vọng Từ Đại Xà Nơi Sa Mạc. MS Hồ Cơ Nghiệp

Posted on Mon, Apr 29, 2013

Câu Gốc: “Xưa Môi-Se treo con rắn lên trong hoang mạc thể nào thì Con Người cũng phải bị treo lên thể ấy, để ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời” (Giăng 3:14-15)

Please click here to view ----> Video

Xin bấm vào đây nghe trọn bài giảng ------> Nghe   Discussion: Hy Vọng Từ Đại Xà Nơi Sa Mạc. MS Hồ Cơ Nghiệp
Van Tran · 11 years, 1 month ago

 Đoạn, dân Y-sơ-ra-ên đi từ núi Hô-rơ về hướng Biển đỏ, đặng đi vòng theo xứ Ê-đôm; giữa đường dân sự ngã lòng. 5 Vậy, dân sự nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và Môi-se mà rằng: Làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi xứ Ê-díp-tô đặng chết trong đồng vắng? Vì đây không có bánh, cũng không có nước, và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm thứ đồ ăn đạm bạc nầy. 6 Đức Giê-hô-va sai con rắn lửa đến trong dân sự, cắn dân đó đến đỗi người Y-sơ-ra-ên chết rất nhiều. 7 Dân sự bèn đến cùng Môi-se mà nói rằng: Chúng tôi có phạm tội, vì đã nói nghịch Đức Giê-hô-va và người. Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va để Ngài khiến rắn lìa xa chúng tôi. Môi-se cầu khẩn cho dân sự. 8 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy làm lấy một con rắn lửa, rồi treo nó trên một cây sào. Nếu ai bị cắn và nhìn nó, thì sẽ được sống. 9 Vậy, Môi-se làm một con rắn bằng đồng, rồi treo lên một cây sào; nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng, thì được sống.

You must first create an account to post.