User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Hy Vọng Trong Ngục Tối. MS Phan Trần Dũng Hy Vọng Trong Ngục Tối. MS Phan Trần Dũng


This post has been viewed 4129 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Hy Vọng Trong Ngục Tối. MS Phan Trần Dũng

Posted on Mon, Apr 22, 2013

Giôsép nói với họ: "Các anh đừng sợ! Tôi thay thế cho Đức Chúa Trơì...

Giôsép nói với họ: "Các anh đừng sợ! Tôi thay thế cho Đức Chúa

Trời được sao? Các anh định hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại định

cho nó thành điều lành để thực hiện việc đang xảy ra hôm nay,

tức là bảo tồn sự sống cho bao nhiêu người." Sáng thế Ký 50:19-20

Xin bấm vào đây ----> Nghe

Xin bấm vào đây xem-----> Video   Discussion: Hy Vọng Trong Ngục Tối. MS Phan Trần Dũng

No messages have been posted.

You must first create an account to post.