User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Hy Vọng Từ Tổ Phụ Áp-ra-ham. MS Lê Minh Sơn Hy Vọng Từ Tổ Phụ Áp-ra-ham. MS Lê Minh Sơn


This post has been viewed 4772 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Hy Vọng Từ Tổ Phụ Áp-ra-ham. MS Lê Minh Sơn

Posted on Mon, Apr 15, 2013

Lại nếu anh em thuộc về Đấng Christ, thì anh em là dòng dõi của Áp-ra-ham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa. Ga-la-ti 3:29

Xin click here to view -----> Video.

Xin click here to listen-----> Nghe

   Discussion: Hy Vọng Từ Tổ Phụ Áp-ra-ham. MS Lê Minh Sơn
Van Tran · 11 years, 2 months ago

Sáng Thế Ký 11:27-32, 12:1-9

Van Tran · 11 years, 1 month ago

 Đây là dòng dõi của Tha-rê: Tha-rê sanh Áp-ram, Na-cô và Ha-ran; Ha-ran sanh Lót. 28 Ha-ran qua đời tại quê hương mình, tức là U-rơ, thuộc về xứ Canh-đê, khi cha người là Tha-rê hãy còn sống. 29 Áp-ram và Na-cô cưới vợ; vợ Áp-ram tên là Sa-rai, còn vợ Na-cô tên là Minh-ca; Minh-ca và Dích-ca tức là con gái của Ha-ran. 30 Vả, Sa-rai son sẻ, nên người không có con. 31 Tha-rê dẫn Áp-ram, con trai mình, Lót, con trai Ha-ran, cháu mình, và Sa-rai, vợ Áp-ram, tức dâu mình, đồng ra khỏi U-rơ, thuộc về xứ Canh-đê, đặng qua xứ Ca-na-an. Khi đến Cha-ran thì lập gia cư tại đó. 32 Tha-rê hưởng thọ được hai trăm năm tuổi, rồi qua đời tại Cha-ran.

You must first create an account to post.