User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Kỷ Luật Phục Vụ. MS Nguyễn Sanh Ngọc Kỷ Luật Phục Vụ. MS Nguyễn Sanh Ngọc


This post has been viewed 4628 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Kỷ Luật Phục Vụ. MS Nguyễn Sanh Ngọc

Posted on Mon, Mar 11, 2013

" Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giê-xu Christ". II Ti-mô-thê 2:3

Xin bấm vào đây xem Video -----> Kỷ Luật Phục Vụ.

Xin bấm vào đây nghe trọn bài giảng -----> Nghe

   Discussion: Kỷ Luật Phục Vụ. MS Nguyễn Sanh Ngọc
Van Tran · 11 years, 3 months ago

1 Vậy, hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Jêsus Christ mà làm cho mình mạnh mẽ. 2 Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. 3 Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jêsus Christ.4 Khi một người đi ra trận, thì chẳng còn lấy việc đời lụy mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình. 5 Cũng một lẽ đó, người đấu sức trong diễn trường chỉ đấu nhau theo lệ luật thì mới được mão triều thiên. 6 Người cày ruộng đã khó nhọc thì phải trước nhất được thâu hoa lợi. 7 Hãy hiểu rõ điều ta nói cho con, và chính Chúa sẽ ban sự khôn ngoan cho con trong mọi việc.

You must first create an account to post.