User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Lễ Tạ Ơn - Thanksgiving Lễ Tạ Ơn - Thanksgiving


This post has been viewed 1624 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Lễ Tạ Ơn - Thanksgiving

Posted on Mon, Oct 28, 2019

Lễ Tạ Ơn năm nay được tổ chức vào Chúa nhật 24 tháng 11, năm 2019.

Kính mời các con cái Chúa và thân hữu đến tham dự. 

Chủ Đề: Ơn Trời Cao Sâu

Thời Gian: 3:30 pm

Địa Điểm: 18225 Bushard St, Fountain Valley, CA 92708

   Discussion: Lễ Tạ Ơn - Thanksgiving

No messages have been posted.

You must first create an account to post.