User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Lời Dạy Của Cha.  Mục Sư Phan Trần Dũng Lời Dạy Của Cha. Mục Sư Phan Trần Dũng


This post has been viewed 4783 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Lời Dạy Của Cha. Mục Sư Phan Trần Dũng

Posted on Mon, Jun 17, 2013

" Hỡi con hãy nghe lời khuyên dạy của cha, đừng từ bỏ khuôn phép của mẹ con. " Châm Ngôn 1;8

Xin bấm vào đây xem ------> Video

Xin bấm vào chữ nghe sau đây để nghe trọn bài giảng của Mục Sư Phan Trần Dũng: ------> Nghe

   Discussion: Lời Dạy Của Cha. Mục Sư Phan Trần Dũng
Van Tran · 10 years, 11 months ago

1 Hỡi các con, hãy nghe lời khuyên dạy của một người cha, Khá chủ ý vào, hầu cho biết sự thông sáng; 2 Vì ta ban cho các con một đạo lý tốt lành; Chớ lìa bỏ lời dạy dỗ của ta. 3 Khi còn thơ ấu, ta là con trai của cha ta, Một đứa con một của mẹ ta yêu mến. 4 Cha ta có dạy ta rằng: Lòng con khá ghi nhớ các lời ta; Hãy gìn giữ mạng lịnh ta, thì con sẽ được sống. 5 Khá cầu lấy sự khôn ngoan, khá cầu lấy sự thông sáng, Chớ quên, chớ xây bỏ các lời của miệng ta

You must first create an account to post.