User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Lời Hợp Lúc Lời Hợp Lúc


This post has been viewed 4439 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Lời Hợp Lúc

Posted on Sun, Apr 29, 2012

Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em; hãy chúc phước, chớ nguyền rủa. Rô-ma 12:14

Bài giảng của MS Bùi Tất Nhuận. Xim bấm vào đây để xem đoạn typical Video ngắn------> Xem

và vào đây để -------> Nghe

   Discussion: Lời Hợp Lúc

No messages have been posted.

You must first create an account to post.