User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Lời Kêu Gọi Truyền Giáo. Dr. Robert Fetherlin; Thông Dịch MS Phan Trần Dũng Lời Kêu Gọi Truyền Giáo. Dr. Robert Fetherlin; Thông Dịch MS Phan Trần Dũng

This post has been viewed 3147 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Lời Kêu Gọi Truyền Giáo. Dr. Robert Fetherlin; Thông Dịch MS Phan Trần Dũng

Posted on Mon, Oct 21, 2013

" Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất". Công-vụ 1:8

Xin Quý vị bấm vào đây xem ------> Video

Xin Quý vị bấm vào đây nghe bài giảng của MS Tiến sĩ Robert Fetherlin qua sự thông dịch của MS Phan Trần Dũng------>Nghe

 

   Discussion: Lời Kêu Gọi Truyền Giáo. Dr. Robert Fetherlin; Thông Dịch MS Phan Trần Dũng

No messages have been posted.

You must first create an account to post.