User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

“Lối Đường Kêu Gọi” “Lối Đường Kêu Gọi”


This post has been viewed 3399 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Lối Đường Kêu Gọi”

Posted on Tue, Nov 4, 2014

Mục Sư Giáo Hạt Trưởng Lê Vĩnh Thạch

 

Câu gốc: Giăng 15:16

 

“Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi.”

 

 Xin Quý Vị bấm vào Link sau đây để nghe sứ điêp Lời Chúa:---> Nghe   “Lối Đường Kêu Gọi”

   Discussion: “Lối Đường Kêu Gọi”

No messages have been posted.

You must first create an account to post.