User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Lời Năng Lực Lời Năng Lực


This post has been viewed 4764 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Lời Năng Lực

Posted on Mon, Mar 26, 2012

Chương Trình Giảng Dạy Tháng 4

Các Mục Sư Giảng Dạy : 

1. MS Hồ Cơ Nghiệp

2. MS Phan Trần Dũng

3. MSNC Lê Minh Sơn

4. MS Hồ Thế Nhân

5. MSNC Bùi Tất Nhuận

4/1/12

Lời Năng Lực

Lời & Lòng (Lk.19:36-40, Mt.27:12-26)

4/8/12

EASTER: Lời năng lực (Mk.16:1-7)

4/15/12

Lời Tổn Thương (Châm 10:6;11:9,11;12:6,18-19;18:7,13;22:10;25:18,20;26:21;27:14;29:11)

4/22/12

Lời Xây Dựng (Châm 10:17;14:3;15:1,4,23;16:24;18:4;25:12;26:4-5,23;27:5)

4/29/12

Lời Hợp Lúc (TĐ 3:1-7;Châm 11:12;13:3;17:27-28;12:16;16:32;25:28;29:11)

 

   Discussion: Lời Năng Lực

No messages have been posted.

You must first create an account to post.