User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Lời Tổn Thương Lời Tổn Thương


This post has been viewed 4546 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Lời Tổn Thương

Posted on Mon, Apr 16, 2012

" Nếu có ai tưởng mình là người tin đạo mà không kiềm giữ lưỡi mình, nhưng tự dối lòng, thì sự tin đạo của người ấy thật vô ích". Gia-cơ 1:26

Xin bấm vào đây nghe bài giảng Mục Sư Lê Minh Sơn-----> Nghe

 Video -------> Xem

   Discussion: Lời Tổn Thương

No messages have been posted.

You must first create an account to post.