User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

LiveStream LiveStream

This post has been viewed 1573 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

LiveStream

Posted on Thu, Oct 29, 2020

Để đáp ứng hoàn cảnh Covid-19, một số tín hữu không đến nhóm được có thể dự qua Youtube LiveStream. Kính xin quý vị bấm vào Link sau đây vào giờ thờ phượng 2:30 pm

HT- Fountain Valley LiveStream

   Discussion: LiveStream

No messages have been posted.

You must first create an account to post.