User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Loạt Bài Mới:  Nề Nếp Của Chúa Giê-xu. Thờ Phượng.  Mục Sư Lê Minh Sơn Loạt Bài Mới: Nề Nếp Của Chúa Giê-xu. Thờ Phượng. Mục Sư Lê Minh Sơn

This post has been viewed 3978 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Loạt Bài Mới: Nề Nếp Của Chúa Giê-xu. Thờ Phượng. Mục Sư Lê Minh Sơn

Posted on Mon, Jan 7, 2013

Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. He-bo-ro 10:25

Click here to listen ----> Nghe

Click here to view -----> Video Clip   Discussion: Loạt Bài Mới: Nề Nếp Của Chúa Giê-xu. Thờ Phượng. Mục Sư Lê Minh Sơn
Van Tran · 11 years, 5 months ago

Lu-ca 2:41-52

41 Vả, hằng năm đến ngày lễ Vượt qua, cha mẹ Đức Chúa Jêsus thường đến thành Giê-ru-sa-lem. 42 Khi Ngài lên mười hai tuổi, theo lệ thường ngày lễ, cùng lên thành Giê- ru-sa-lem. 43 Các ngày lễ qua rồi, cha mẹ trở về, con trẻ là Jêsus ở lại thành Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ không hay chi hết. 44 Hai người tưởng rằng Ngài cũng đồng đi với bạn đi đường, đi trót một ngày, rồi mới tìm hỏi trong đám bà con quen biết; 45 nhưng không thấy Ngài, bèn trở lại thành Giê-ru-sa-lem mà tìm. 46 Khỏi ba ngày, gặp Ngài tại trong đền thờ đang ngồi giữa mấy thầy thông thái, vừa nghe vừa hỏi. 47 Ai nấy nghe, đều lạ khen về sự khôn ngoan và lời đối đáp của Ngài. 48 Khi cha mẹ thấy Ngài, thì lấy làm lạ, và mẹ hỏi rằng: Hỡi con, sao con làm cho hai ta thể nầy? Nầy, cha và mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con. 49 Ngài thưa rằng: Cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc Cha tôi sao? 50 Nhưng hai người không hiểu lời Ngài nói chi hết. 51 Đoạn, Ngài theo về thành Na-xa-rét và chịu lụy cha mẹ. Mẹ Ngài ghi các lời ấy vào lòng. 52 Đức Chúa Jêsus khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. 

You must first create an account to post.