User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Lập Một Bàn Thờ Trong Nhà.  Mục Sư Nguyễn Hoàng Chính. Lập Một Bàn Thờ Trong Nhà. Mục Sư Nguyễn Hoàng Chính.

This post has been viewed 2774 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Lập Một Bàn Thờ Trong Nhà. Mục Sư Nguyễn Hoàng Chính.

Posted on Sun, Jul 27, 2014

“ Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Ap-ram mà phán rằng: Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này! Rồi tại đó Ap-ram lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, là Đấng đã hiện dến cùng ngươi.”. Sáng-thế -ký 12:7

 Xin quý vị bấm vào Link sau đây nghe trọn bài giảng-----> Nghe 

   Discussion: Lập Một Bàn Thờ Trong Nhà. Mục Sư Nguyễn Hoàng Chính.

No messages have been posted.

You must first create an account to post.