User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Luật Của Chúa Về Gieo & Gặt Luật Của Chúa Về Gieo & Gặt


This post has been viewed 5376 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Luật Của Chúa Về Gieo & Gặt

Posted on Tue, Apr 3, 2012

" Hãy biết rỏ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều " II Cô-rinh-tô 9:6

Xin bấm vào đây -----> Nghe bài giảng.

    Discussion: Luật Của Chúa Về Gieo & Gặt
Van Tran · 12 years, 2 months ago

You must first create an account to post.