User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

      “Mục Vụ của Chúa Giê-Xu”.  MS Hồ Cơ Nghiệp “Mục Vụ của Chúa Giê-Xu”. MS Hồ Cơ Nghiệp

This post has been viewed 2782 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Mục Vụ của Chúa Giê-Xu”. MS Hồ Cơ Nghiệp

Posted on Mon, Jan 6, 2014

“Thật, Ta bảo các ngươi, trong những người do người nữ sinh ra, không ai cao trọng hơn Giăng Báp-tít; Tuy nhiên, người nhỏ nhất trong vương quốc thiên đàng còn cao trọng hơn ông ấy” . Ma-thi-ơ 11: 11

Xin quí vị bấm vào đây nghe bài giảng của Mục Sư Hồ Cơ Nghiệp----> Nghe

   Discussion: “Mục Vụ của Chúa Giê-Xu”. MS Hồ Cơ Nghiệp

No messages have been posted.

You must first create an account to post.