User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Môi-se-40 Năm Sinh Trưởng Ở  Ai-cập. Câu Gốc: Ê-phê-sô 1:4 Môi-se-40 Năm Sinh Trưởng Ở Ai-cập. Câu Gốc: Ê-phê-sô 1:4

This post has been viewed 2753 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Môi-se-40 Năm Sinh Trưởng Ở Ai-cập. Câu Gốc: Ê-phê-sô 1:4

Posted on Wed, May 14, 2014

“ Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên Thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời”.

Xin bấm vào Link sau đây ....>Nghe

   Discussion: Môi-se-40 Năm Sinh Trưởng Ở Ai-cập. Câu Gốc: Ê-phê-sô 1:4

No messages have been posted.

You must first create an account to post.