User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

“Môi-se - 40 Năm Huấn Luyện Chăn Bầy” “Môi-se - 40 Năm Huấn Luyện Chăn Bầy”

This post has been viewed 3824 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Môi-se - 40 Năm Huấn Luyện Chăn Bầy”

Posted on Tue, May 20, 2014

Xin mời nghe Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc chia sẻ sứ điệp------->Nghe

   Discussion: “Môi-se - 40 Năm Huấn Luyện Chăn Bầy”
Van Tran · 10 years ago

Đề tài: “Môi-se - 40 Năm Huấn Luyện Chăn Bầy"

 

Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô-ký 3:1-6

 

Câu gốc: Hê-bơ-rơ 12:11

 

“Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chớ không phải sự vui mừng; nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy.”

You must first create an account to post.