User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

“Môi-se – 40 năm Chức Vụ Trong Đồng Vắng” “Môi-se – 40 năm Chức Vụ Trong Đồng Vắng”

This post has been viewed 2918 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Môi-se – 40 năm Chức Vụ Trong Đồng Vắng”

Posted on Tue, May 27, 2014

Câu gốc: II Phierơ 1:5-7

“Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến.”

*****************************************************************

Xin quý vị bấm vào Link sau đây để nghe Sứ Điệp------>Nghe

   Discussion: “Môi-se – 40 năm Chức Vụ Trong Đồng Vắng”

No messages have been posted.

You must first create an account to post.