User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

        “Mọi Sự Hiệp Lại” “Mọi Sự Hiệp Lại”

This post has been viewed 2586 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Mọi Sự Hiệp Lại”

Posted on Fri, Jan 9, 2015

Rô-ma 8:28. “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.”

Giảng Luận Xem Video  “Mọi Sự Hiệp Lại”

   Discussion: “Mọi Sự Hiệp Lại”

No messages have been posted.

You must first create an account to post.