User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Mồi Thông Công Thật. Mồi Thông Công Thật.


This post has been viewed 5193 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Mồi Thông Công Thật.

Posted on Mon, Jun 25, 2012

Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tin theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm'.

Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 5: 12-28.

Xin bấm vào đây nghe trọn bài giảng " MỐI THÔNG CÔNG THẬT" ------> Nghe   Discussion: Mồi Thông Công Thật.
Van Tran · 11 years, 11 months ago

Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. 13 Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Hãy ở cho hòa thuận với nhau. 14 Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. 15 Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ. 16 Hãy vui mừng mãi mãi, 17 cầu nguyện không thôi, 18 phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. 19 Chớ dập tắt Thánh Linh; 20 chớ khinh dể các lời tiên tri; 21 hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. 22 Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi. 23 Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến! 24 Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó. 25 Hỡi anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi với. 26 Hãy lấy cái hôn thánh mà chào hết thảy anh em. 27 Tôi nhân Chúa nài xin anh em hãy đọc thơ nầy cho hết thảy anh em đều nghe. 28 Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, ở với anh em.

You must first create an account to post.