User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Mother's Day Mother's Day


This post has been viewed 3905 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Mother's Day

Posted on Mon, May 16, 2011

Lời Chia Sẻ Của Qui Bà

Click here vào -------> Trang Phụ Nữ

Photos Mother’s Day

 

C. Jenney Hoàng ( Bà MS Hồ Cơ Nghiệp )

C. Lan ( Bà Mục Sư Bùi Tất Nhuận )

C. Diệp ( Bà Truyền Đạo Lê Minh Sơn )

Lời Chúa Dạy cho người Nữ, Người Làm Vợ

 

" Châm ngôn 12:4. Người đờn bà nhơn đức là mão triều thiên cho chồng nàng; Còn vợ làm xấu hổ khác nào sự mục trong xương cốt người.

Châm ngôn 31:12 Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, Chớ chẳng hề sự tổn hại.

Ê-phê-sô 5: 22-33. Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Ðấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. 24Ấy vậy, như Hội thánh phục dưới Ðấng Christ, thì đờn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự.

Cô-lô-se 3:18. Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình, y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy.

I Phi-e-rơ 3:1-6. Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo Ðạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ, cũng đủ hóa theo, vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như gióc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòa loẹt; nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quí trước mặt Ðức Chúa Trời. Vì các bà thánh xưa kia, trông cậy Ðức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trau giồi mình dường ấy; như Sa-ra vâng phục Áp-ra-ham, gọi người là Chúa mình; nếu các chị em làm điều lành, không sợ chi hết mà rối trí, thì trở nên con gái của Sa-ra vậy."

 

   Discussion: Mother's Day

No messages have been posted.

You must first create an account to post.