User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

“Mắt Tôi Đã Thấy Ngài". “Mắt Tôi Đã Thấy Ngài".

This post has been viewed 2797 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Mắt Tôi Đã Thấy Ngài".

Posted on Mon, Aug 18, 2014

“Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ, mắt tôi đã thấy Ngài.” Gióp 42 : 5

 

Nghe  ------> “Mắt Tôi Đã Thấy Ngài”. 

Xem ----> Video

 

 

   Discussion: “Mắt Tôi Đã Thấy Ngài".

No messages have been posted.

You must first create an account to post.