User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Mục Sư và Sứ Điêp̣ Mục Sư và Sứ Điêp̣


This post has been viewed 4631 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Mục Sư và Sứ Điêp̣

Posted on Tue, May 28, 2013

Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? như có chép rằng: Những bàn chân kẻ rao truyền tin Lành là tốt đẹp biết bao! . Rô-ma 10:15

Xin bấm vào đây -----> Mục Sư vs Sứ Điệp

   Discussion: Mục Sư và Sứ Điêp̣

No messages have been posted.

You must first create an account to post.