User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Nam Nữ Xứ Lưu Đày: NỮ ANH HÙNG.  Nam Nữ Xứ Lưu Đày: NỮ ANH HÙNG.


This post has been viewed 5256 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Nam Nữ Xứ Lưu Đày: NỮ ANH HÙNG.

Posted on Mon, May 14, 2012

" Duyên là giả dối, sắc lại hư không; Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi ". Châm Ngôn 31:30 . Mục sư Nguyễn Văn Hoàng chia sẻ sứ điệp dựa trên câu chuyện người nữ được ơn Ê-xơ-tê

Kinh Thánh: Đoc trong sách Ê-xơ-tê đoạn 3 từ câu 12 đến 15 và đoạn 4 từ câu 5 đến câu 17.

Xin bấm vào đây nghe bài giảng-------> Nghe

   Discussion: Nam Nữ Xứ Lưu Đày: NỮ ANH HÙNG.

No messages have been posted.

You must first create an account to post.