User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Ơn Cứu Rỗi Lạ Lùng Ơn Cứu Rỗi Lạ Lùng

This post has been viewed 2853 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Ơn Cứu Rỗi Lạ Lùng

Posted on Thu, Apr 30, 2015

Mục Sư Nguyễn Văn Chấn

Xin quý vị bấm vào Link sau đây nghe bài làm chứng của Mục Sư Nguyễn Văn Chấn về Ơn Cứu ỗi Lạ Lùng: --->  Ơn Cứu Rỗi Lạ Lùng

 

 

   Discussion: Ơn Cứu Rỗi Lạ Lùng

No messages have been posted.

You must first create an account to post.