User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

 Đón Mừng Chúa Giáng Sinh. MS Bùi Tất Nhuận Đón Mừng Chúa Giáng Sinh. MS Bùi Tất Nhuận

This post has been viewed 2601 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Đón Mừng Chúa Giáng Sinh. MS Bùi Tất Nhuận

Posted on Mon, Dec 2, 2013

“Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài.” Hê-bơ-rơ 1:3a

Xin Quý vị bấm vào đây nghe Audio bài giảng---- > Nghe

************************************************************

Kinh Thánh

Ga-la-ti 4:4-7

 4 Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp, 5 để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. 6 Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha! 7 Dường ấy, ngươi không phải là tôi mọi nữa, bèn là con; và nếu ngươi là con, thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời

   Discussion: Đón Mừng Chúa Giáng Sinh. MS Bùi Tất Nhuận

No messages have been posted.

You must first create an account to post.