User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

  “Nề Nếp của Chúa Giê-xu: Môn Đệ Hóa.   Mục Sư Lê Minh Sơn “Nề Nếp của Chúa Giê-xu: Môn Đệ Hóa. Mục Sư Lê Minh Sơn


This post has been viewed 4893 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Nề Nếp của Chúa Giê-xu: Môn Đệ Hóa. Mục Sư Lê Minh Sơn

Posted on Sun, Feb 3, 2013

Câu Gốc: Ma-thi-ơ 28:19-20. “Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và nầy, Ta luôn ở với các con cho đến tận thế.”

Click here to view-------> Video ( Partial )

Click here to listen------> Nghe ( Full )

   Discussion: “Nề Nếp của Chúa Giê-xu: Môn Đệ Hóa. Mục Sư Lê Minh Sơn
Van Tran · 11 years, 4 months ago

 13 Kế đó, Đức Chúa Jêsus lên trên núi, đòi những người Ngài muốn, thì những người ấy đến kề Ngài. 14 Ngài bèn lập mười hai người, gọi là sứ đồ, để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo, 15 lại ban cho quyền phép đuổi quỉ. 16 Nầy là mười hai sứ đồ Ngài đã lập: Si-môn, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ; 17 Gia-cơ con Xê-bê-đê, và Giăng em Gia-cơ, Ngài đặt tên hai người là Bô-a-nẹt, nghĩa là con trai của sấm sét; 18 Anh-rê, Phi-líp, Ba-thê-lê-my, Ma-thi-ơ, Thô-ma, Gia-cơ con A-phê, Tha-đê, Si-môn người Ca-na-an, 19 và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, chính tên nầy đã phản Ngài.

You must first create an account to post.