User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Đừng Bối Rối, Hãy Tin Đừng Bối Rối, Hãy Tin


This post has been viewed 4025 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Đừng Bối Rối, Hãy Tin

Posted on Mon, Nov 12, 2012

" Lòng các ngươi chớ hề bối rối; Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa ". Giăng 14:1

Mục Sư Viện Trưởng Nguyễn Anh Tài chia sẻ lời Chúa qua phân đoạn Kinh Thánh Giăng 14: 1-6, với đề tài: ĐỪNG BỐI RỐI, HÃY TIN. Xin quí vị bấm vào đây để nghe

------> Nghe

------> Video   Discussion: Đừng Bối Rối, Hãy Tin

No messages have been posted.

You must first create an account to post.