User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

“Đấng Rao Truyền Sự Hoà Bình”.   Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc “Đấng Rao Truyền Sự Hoà Bình”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

This post has been viewed 2882 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Đấng Rao Truyền Sự Hoà Bình”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

Posted on Mon, Dec 16, 2013

“Ngài lại đã đến rao truyền sự hòa bình cho anh em là kẻ ở xa, và sự hòa bình cho kẻ ở gần.” Êphêsô 2 : 17

 Xin Quý vị bấm vào đây:------> xem  Video , Hoặc-------> Nghe

   Discussion: “Đấng Rao Truyền Sự Hoà Bình”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

No messages have been posted.

You must first create an account to post.