User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

“Đừng Sợ”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc “Đừng Sợ”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc


This post has been viewed 3062 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Đừng Sợ”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

Posted on Mon, Nov 17, 2014

“Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi.”Êsai 41:10

Xin Quí vị và các bạn bấm vào Link sau đây để nghe bài giảng của Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc------> Nghe   “Đừng Sợ”

   Discussion: “Đừng Sợ”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

No messages have been posted.

You must first create an account to post.