User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Người Thông Hiểu Người Thông Hiểu

Lead Pastor Hồ Cơ Nghiệp
Lead Pastor Hồ Cơ Nghiệp
This post has been viewed 4358 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Người Thông Hiểu

Posted on Mon, Jun 4, 2012

Chứng ước Chúa là công chính đời đời. Xin ban cho con sự thông hiểu để con được sống. Thi Thiên 119: 114

Xin bấm vào đây để xem hoặc nghe bài giảng của Mục Sư Hồ Cơ Nghiệp:

--------> Video Người Thông Hiểu

 

--------> Nghe

   Discussion: Người Thông Hiểu

No messages have been posted.

You must first create an account to post.