User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Người Tốt.  Mục Sư Bùi Tất Nhuận Người Tốt. Mục Sư Bùi Tất Nhuận

This post has been viewed 4104 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Người Tốt. Mục Sư Bùi Tất Nhuận

Posted on Mon, Oct 7, 2013

Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội". Lu-ca 18:13b

Xin Quý vị bấm vào đây ----> Nghe bài giảng  Người Tốt; Xin quý vị vào đây xem -----> Video bài giảng.

   Discussion: Người Tốt. Mục Sư Bùi Tất Nhuận
Van Tran · 10 years, 8 months ago

Lu-ca 18:9-14

9 Ngài lại phán thí dụ nầy về kẻ cậy mình là người công bình và khinh dể kẻ khác: 10 Có hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người Pha-ri-si và một người thâu thuế. 11 Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vầy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế nầy. 12 Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần, và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. 13 Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội! 14 Ta nói cùng các ngươi, người nầy trở về nhà mình, được xưng công bình hơn người kia; vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. 

You must first create an account to post.