User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

“Ngươi Yêu Ta Chăng?”. Mục Sư Lê Minh Sơn “Ngươi Yêu Ta Chăng?”. Mục Sư Lê Minh Sơn


This post has been viewed 4985 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Ngươi Yêu Ta Chăng?”. Mục Sư Lê Minh Sơn

Posted on Mon, Aug 12, 2013

Đức Chúa Jêsus phán cùng Si-môn Phi-e-rơ rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ nầy chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: “Hãy chăn những chiên con ta.”

Xin Quý vị bấm vào đây để nghe bài giảng ------> Nghe

Xin Quý vị bấm vào đây xem -----> Video   Discussion: “Ngươi Yêu Ta Chăng?”. Mục Sư Lê Minh Sơn
Van Tran · 10 years, 10 months ago

Giăng 21:15-17

 

 15 Khi ăn rồi, Đức Chúa Jêsus phán cùng Si-môn Phi-e-rơ rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ nầy chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta. 16 Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn chiên ta. 17 Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: Ngươi yêu ta chăng: Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc; Chúa biết rằng tôi yêu Chúa! Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn chiên ta.

You must first create an account to post.