User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

         "Nhà Không Đổ Nát". Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc "Nhà Không Đổ Nát". Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc


This post has been viewed 4647 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

"Nhà Không Đổ Nát". Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

Posted on Mon, Jun 3, 2013

47 Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết kẻ nào đến cùng ta, nghe lời ta, và làm theo, thì giống ai. 48 Kẻ ấy giống như một người kia cất nhà, đào đất cho sâu, xây nền trên vầng đá: nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, nhưng không xô động được, vì đã cất chắc chắn". Lu-ca 6:47-48

Xin bấm vào đây nghe Sứ Điệp -----> "Nhà Không Đổ Nát"

------> Video 1, Video 2

 

 

   Discussion: "Nhà Không Đổ Nát". Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc
Van Tran · 11 years ago

46 Sao các ngươi gọi ta: Chúa, Chúa, mà không làm theo lời ta phán? 47 Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết kẻ nào đến cùng ta, nghe lời ta, và làm theo, thì giống ai. 48 Kẻ ấy giống như một người kia cất nhà, đào đất cho sâu, xây nền trên vầng đá: nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, nhưng không xô động được, vì đã cất chắc chắn. 49 Song kẻ nào nghe lời ta mà không làm theo, thì giống như một người kia cất nhà trên đất không xây nền: dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, tức thì nhà sụp xuống, và sự hư hại lớn lao

You must first create an account to post.