User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

    “Những Kẻ Được Gọi”,          Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc “Những Kẻ Được Gọi”, Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

This post has been viewed 3228 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Những Kẻ Được Gọi”, Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

Posted on Mon, Jul 29, 2013

“...gởi cho hết thảy những người yêu dấu của Ðức Chúa Trời tại thành Rô-ma, được gọi làm thánh đồ”. Rô-ma 1:7a

Xem Video Clip bài giảng, xin quý vị bấm vào đây:-----> http://hoithanhfountainvalley.com/mod/media/view-library.php?cat_id=1&item_id=342

Xin Quý vị bấm vào đây nghe bài giảng: ------> Nghe

   Discussion: “Những Kẻ Được Gọi”, Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

No messages have been posted.

You must first create an account to post.