User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

   “Niềm Tin Phục Sinh" . Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc “Niềm Tin Phục Sinh" . Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

This post has been viewed 2989 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Niềm Tin Phục Sinh" . Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

Posted on Mon, Apr 21, 2014

....Ngươi tin điều đó chăng?”

Câu Gốc:  Giăng 11:25-26

 

 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.  Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng?”

 Xin Quý vị bấm vào đây nghe bài giảng----> “Niềm Tin Phục Sinh”

   Discussion: “Niềm Tin Phục Sinh" . Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

No messages have been posted.

You must first create an account to post.