User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Niềm Vui Cho Muôn Dân Niềm Vui Cho Muôn Dân

This post has been viewed 1810 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Niềm Vui Cho Muôn Dân

Posted on Mon, Dec 24, 2018

Kính mời Quý Vị bấm vào link dưới đây xem toàn cảnh chương trình Lễ Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh với Chủ Đề “ NIỀM VUI CHO MUÔN DÂN”

https://www.youtube.com/channel/UCwJn4MaYPTHPrBhxhR96SKQ?view_as=subscriber

https://www.youtube.com/watch?v=85M1U4Gl0Gs

   Discussion: Niềm Vui Cho Muôn Dân

No messages have been posted.

You must first create an account to post.