User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Picnic: September 4th, 2017 Picnic: September 4th, 2017


This post has been viewed 2238 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Picnic: September 4th, 2017

Posted on Mon, Aug 28, 2017

Hội Thánh sẽ tổ chức ngày Picnic năm nay trong khuôn viên Nhà Thờ vào ngày thứ hai ngày 4 tháng 9.  Trân trọng thông báo để các con cái Chúa sắp xếp thì giờ và mời bạn hữu đến tham dự.

Sẽ có nhiều trò chơi vui, có Jumper cho các em, có thực đơn rất hấp dẫn...


[Untitled] [Untitled] [Untitled] [Untitled] [Untitled] 

   Discussion: Picnic: September 4th, 2017

No messages have been posted.

You must first create an account to post.