User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

       “Quay Trở Về”.        Mục Sư Bùi Tất Nhuận “Quay Trở Về”. Mục Sư Bùi Tất Nhuận

This post has been viewed 2889 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Quay Trở Về”. Mục Sư Bùi Tất Nhuận

Posted on Mon, Dec 30, 2013

“Vả, cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài.” Câu Gốc: Hê-bơ-rơ 12:10

Xin Quý vị bấm vào đây nghe bài giảng:----> Nghe

   Discussion: “Quay Trở Về”. Mục Sư Bùi Tất Nhuận

No messages have been posted.

You must first create an account to post.