User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

“Sự Bình An trong Chúa Jêsus”.  Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc “Sự Bình An trong Chúa Jêsus”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

This post has been viewed 3110 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Sự Bình An trong Chúa Jêsus”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

Posted on Mon, Feb 3, 2014

“Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” Rô-ma 5 : 1

 Xin bấm vào đây nghe bài giảng---->Nghe

   Discussion: “Sự Bình An trong Chúa Jêsus”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

No messages have been posted.

You must first create an account to post.