User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

“Sứ Điệp Cho Hội Thánh” “Sứ Điệp Cho Hội Thánh”

This post has been viewed 2537 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Sứ Điệp Cho Hội Thánh”

Posted on Fri, Jul 3, 2015

Khải Huyền 3:21-22. “Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với Cha ta trên ngôi Ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh.”

 Xin Quý vị bấm vao đây xem. “Sứ Điệp Cho Hội Thánh”

   Discussion: “Sứ Điệp Cho Hội Thánh”

No messages have been posted.

You must first create an account to post.