User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Sứ Mạng Không Thể Chối Từ Sứ Mạng Không Thể Chối Từ

This post has been viewed 2743 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Sứ Mạng Không Thể Chối Từ

Posted on Tue, Oct 21, 2014

Mục Sư Lê Minh Sơn

 Câu gốc: Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.”  Ma-thi-ơ 24:14

Xin Quý Vị bấm vào Link sau đây để nghe sứ điêp Lời Chúa:-----> “Sứ Mạng Không Thể Chối Từ”,  & xem ------> Video Sứ Mạng Không Thể Chối Từ

   Discussion: Sứ Mạng Không Thể Chối Từ

No messages have been posted.

You must first create an account to post.